Soft – Skills v SCRUM (Inšpirácie ScrumImpulz 2010)

Autor: Tibor Šipocz, Mária Dobešová

Vo svojej práci sa stretávame s niekoľkými princípmi ako by manažéri mali viesť svojich ľudí v práci, v projektoch. Tréneri mäkkých manažérskych zručností zdôrazňujú a na tréningoch nacvičujú manažérov, aby používali taký prístup k ľuďom, ktorý je motivujúci zvnútra, rozvíja pracovníka a napĺňa potreby jeho i potreby klientov. Veľká väčšina týchto princípov je inherentne obsiahnutá v agilných metódach riadenia projektu, v SCRUM osobitne.

 Takže sme sa mi „kauči“ zhodli, že silné motivujúce prvky sú:

 • spoluúčasť na stanovovaní cieľov a rozhodovaní a riešení problémov (daily meetings, výber taskov,..)
 • spoločne dohodnuté pravidlá a kritéria posudzovania (odmeny, benefity resp. tresty za výkon)
 • spolupráca členov tímu od samého začiatku projektu (krátke šprinty to vynútia na rozdiel od tradičných postupov)
 • preberanie zodpovednosti za svoj podiel práce i za celý tím (šprint musí byť ukončený, merateľný výsledok, user story)
 • časté odovzdávanie medzivýsledkov – čiastočné úspechy povzbudzujú (odovzdaný funkčný blok, release)
 • okamžitá spätná väzba a podpora od ostatných členov tímu i od klienta (daily meetings)
 • intenzívna komunikácia a tímová spolupráca – tímový duch (spoločné sedenie, časté i neformálne stretnutia…)

 Prvky, ktoré podporujú osobný rozvoj každého člena tímu a rozvoj tímu ako celku:

 • zdieľanie know-how počas celého projektu – napr. práca v pároch, tímové stretnutia, spoločná databáza metód, techník
 • informovanosť o celkovom dianí na projekte – problémy a ich riešenia na každodennej báze
 • cielené vzdelávanie a koučovanie ostatnými členmi tímu – semináre, telekonferencie, zaúčanie nových členov tímu
 • učenie sa z chýb po každom cykle – chyby sú povolené, je priestor na to, aby sa napravili
 • možnosť individuálneho výberu takých úloh, ktoré sú „výzva“ – nové veci zo zoznamu taskov
 • zohľadnenie individuálnych preferencií – podpora zvoleného spôsobu učenia, priestor pre kreativitu a zmeny
 • zvyšovanie sebadisciplíny jednotlivcov – prácu je potrebné ukončovať v krátkych intervaloch (na ilustráciu tohto vieme nakresliť pekný obrázok)
 • príležitosť na rozvoj zručností vedenia ľudí, projektu – napr. striedanie v roli scrummastera
 • tím sa rozvíja spoločne, rastie úroveň spolupráce – napr. prostredníctvom retrospektívnych stretnutí

Spolupráca s klientom v agilných metódach umožňuje lepšie napĺňať potreby klienta:

 • rola product ownera zaručuje priebežné sledovanie priorít – potreby klienta sú jasne komunikované a rozsah práce je predmetom vyjednávania
 • jednotlivci i tím má istotu, že nerobí zbytočné veci a smeruje k cieľu, ktorý naplní ich potreby

Tieto prednosti agilných metód (SCRUMu) nie sú vždy využité v plnej šírke. Počas konferencie ScrumImpulz 2010 i následnom Bootcampe sme videli ako sú tieto nesporné výhody uvedomene využívané, avšak i nedocenené resp. nevhodne interpretované alebo nepochopené. Je to  nevyužitá príležitosť pracovať v projektoch úspešnejšie. Je na to potrebná zručnosť pri vedení ľudí, ktorá sa dá nadobudnúť iba praxou a cieleným tréningom.  V tom môžeme projektovým tímom pomôcť my – tréneri, kauči.

Niektoré prvky, ktoré sú motivačné v SCRUM bežne učíme používať napr. v tréningovom module Motivácia a hodnotenie, ktorý sa zaoberá motivovaní ľudí všeobecne. Patria tam teórie motivácie – expectancy theory i teória stanovovania cieľov, dôsledky pravidelnej spätnej väzby a hodnotiacich rozhovorov. Budovanie tímu a tímová práca sa zase detailne venuje tomu ako zostaviť projektový tím a cielene ho viesť k vysokej výkonnosti. Leadership čiže Vedenie ľudí  vo všeobecnosti, či Projektový manažment –  v zmysle – vedenie ľudí v projektoch cielene rozvíja zručnosti koordinátora. ScrumMaster  by určite mal rozvíjať svoje facilitačné zručnosti v tréningu nazvanom Vedenie porád alebo Moderovanie, či Kreatívne techniky riešenia problémov.  

Celkove sa dá stimulovať všestranný rozvoj zainteresovaných strán v SCRUM projekte. Najviac by mohol pomôcť výcvik v používaní koučovacích techník v tréningu  Koučovanie.

Pri jednaní s Product Ownerom zase môžu pomôcť tréningy z názvom Obchodné vyjednávanie či Ovplyvňovanie a argumentácia. Vzťah tímu a najmä ScrumMastera ku klientovi je v podstate konzultačný – pomohli by Konzultačné zručnosti.

 Z nášho pohľadu najdôležitejšie zložky, ktoré treba podporovať sú:

 • Základné manažérske zručnosti pre všetkých ( rozhodovanie, plánovanie…)
 • Partnerstvo od začiatku projektu (vízia, misia, hodnoty, ciele, stotožnenie)
 • Budovanie tímu a špeciálne zručnosti koordinátora a vyzývateľa pre scrum mastra
 • Dávať a prijímať spätnú väzbu priebežne i po skončení projektu
 • Všímať si a oslavovať úspech (hodnotenie, oceňovanie, motivácia)
 • Práca s chybami (motivácia, risk taking, rozdiely medzi ľuďmi)
 • Metódy riešenia problémov, skupinové kreatívne techniky
 • Learning lessons (rozprávať o problémoch, ktoré sme vyriešili)
 • Zručnosti kouča (každý koučuje každého, skupinový koučing)
 • Zručnosti Project ownera (vyjadrovanie sa, priority, motivácia, počúvanie,…).

 Možno by stálo za to spoločne pripraviť program na rozvoj soft skills v SCRUMe. V tomto ohľade bol pre nás ScrumImpulz 2010 rozhodne inšpirujúci.

ScrumImpulz Retrospektíva I.

Tak sa nám konečne podarilo spracovať feedback formuláre a tu vám prinášame krátky súhrn z retrospektívy konferencie ScrumImplulz. V tejto prvej časti je to len o samotnej konferencii, retrospektívu Bootcampu spracujeme, keď dostaneme info od Alexa, ktorý sľúbil že pošle “svoje” výsledky.

Predtým, kým prejdem ku grafom, s potešením konštatujem, že sa nenašiel žiaden účastník konferencie, ktorého očakávania by neboli naplnené, alebo to aspoň nebol ochotný dať vedieť prostredníctvom feedback formu.

zlozenie-ucastnikov

skusenosti-s-agile-vseobecne

skusenosti-s-agile-praktikami

A na záver rozbor Pozitív a Negatív na základe názorov účastníkov konferencie. Všetkých môžem ubezpečiť, že pri ďalšom podujatí urobíme všetko čo je v našich silách, aby sme odstránili nedostatky ( hlavne tá káva a cukor nás mrzí 🙂  )

hodnotenie-pozitiva

hodnotenie-negativa

Prezentácie zo ScrumImpulz 2010

Alexey Krivitsky     – Things to unlearn in software development

View more presentations from krivitsky.

Dušan Kocúrek – Efektívny tím

Michal Vallo – Zavádzanie Agilného riadenia

Eva Kišoňová – Agilné postupy Siemens Softwarehouse

View more documents from Dusan Kocurek.

Peter Špireng     – Scrum v slovenskej spoločnosti