Agilné kontrakty

Tento článok je venovaný obchodníkom, šéfom firiem, právnikom a business developerom – ľudom ktorí tvoria a sú zodpovední za kontrakty pre agilné softvérové tímy. Popisuje typy kontraktov pre agilné projekty, ich výhody a nevýhody.

Kontrakt pre agilný projekt by mal riešiť podobné témy a problémy ako kontrakt pre tradičný model vývoja softvéru: cena, termíny, rozsah dodávky, záruka, odstraňovanie chýb a pod. Kľúčový rozdiel je pochopenie ako prebieha dodanie výsledného produktu v agilnom projekte. Ľudia, ktorí uzatvárajú kontrakt, musia rozumieť agilným princípom. Dodávky produktu v iteráciách a skorá kolaborácia medzi zákazníkom a dodávateľom pomáha znižovať riziká projektu. Kontrakt pre agilné projekty by mal byť založený na transparentnosti a dôvere. A tak ako sa vyvýja vzťah medzi zákazníkom a dodávateľom, tak sa musí vyvíjať aj kontrakt – presne v zmysle princípu:  “Customer collaboration over contract negotiation”, http://agilemanifesto.org.

Je to zmena myslenia? Áno – prioritou pre všetkých je úspešná realizácia projektu, nie “právnicky bezchybný” kontrakt, ktorý nevedie k úspešnému dokončeniu projektu.

Ako vyzerá “tradičný” kontrakt? Kopíruje tradičný model vývoja softvéru:

 • zmluva obsahuje veľmi detailnú špecifikácia požiadaviek,
 • termín dodania produktu je veľmi vzdialený, nezriedka rok a viac,
 • feedback od zákazníka je poskytnutý neskoro, niekedy až po finálnej dodávke produktu,
 • platba dodávateľovi je za finálnu dodávku produktu,
 • problémy ak projekt je nie je dokončený do konca s kompletnou funkcionalitou,
 • rozsiahla klauzula o rizikách, testovaní, záruke, náhrade škody a odstraňovaní chýb,
 • je použitá právnická terminológia, samotné koncipovanie a odsúhlasenie zmluvy trvá dlhý čas.

Kontrakt pre agilné softvérové tímy je akýmsi protipólom predchádzajúcich bodov, ideálne len definuje framework pre agilný štýl vedenia projektu. Vďaka fungujúcemu produktu, ktorý máme k dispozícii na konci každej iterácie a skorému feedbacku od zákazníka, môžeme zmeniť pohľad na kontrakt a riziká súvisiace s projektom.

Fixed Price

Fixed Price kontrakt je najjednoduchší typ kontraktu. Fixná je cena, obsah a aj čas dodávky softvéru. Zákazník platí dodávateľovi určitú čiastku z celkovej dohodnutej sumy zvyčajne na konci každej iterácie.

Tento typ kontraktu môže fungovať ak funguje dôvera medzi zákazníkom a dodávateľom a ak zákazník dostáva na konci každej iterácie požadovaný softvér. Dodávateľ môže akceptovať zmeny v pôvodne dohodnutých požiadavkách, pokiaľ je zachovaná komplexita a zložitosť. Potom sa zákazník nemusí sústrediť na samotný kontrakt, ale kooperuje s dodávateľom a ak táto spolupráca naozaj funguje – všetko je v najlepšom poriadku.

Fixed Price kontrakt však často vedie k situácii kedy zákazník nedostane čo pôvodne chcel alebo dodávateľ je v strate. Môže sa tiež stať, že dodávateľ, v snahe dodať čo sľúbil v rámci fixnej ceny, znižuje kvalitu dodávky – chybový kód, chýba dohodnutá funkcionalita alebo testy. To vedie k ešte vačším celkovým nákladom vzhľadom na opravu a následnú údržbu.

Najväčšie riziko pri Fixed Price kontraktoch je na strane dodávateľa. Dodávateľ si môže toto riziko premietnúť do svojích odhadov nákladov a akceptovať trebárs menej user stories pre dannú iteráciu. Toto však bude viesť k strate transparentnosti, dôvery a ku snahe dodávateľa hrať na väčší zisk.

T&M

T&M – Čas a materiál je typ kontraktu kedy zákazník platí dodávateľovi za vopred dohodnutú hodinovú sadzbu a za použitý materiál ako napr. licencie alebo HW.

Tento typ kontraktu je vhodný pre agilné projekty. Je jednoduchý, jasný a podpruje agilitu. Typická dilema zákazníka je kedy bude ukončený projekt, či neuviazne v nikdy sa nekončiacich platbách dodávateľovi a či dostáva primeranú hodnotu za svoje peniaze. Tieto obavy sú eliminované každú iteráciu prostredníctvom:

 • jasnej informácie o rýchlosti softvérového tímu –  meranej pomocou implementovaných user stories alebo user features,
 • vysokej miere transparetnosti a
 • možnosti ukončiť kontrakt na konci hociktorej iterácie.

T&M kontrakt vyžaduje vysoký stupeň dôvery na oboch stranách a to tak ako pri každom inom vzťahu medzi ľudmi nefunguje okamžite ale vyvýja sa. Je fajn začať  budovať tento vzťah prostredníctvom Fixed Price kontraktu a postupne prejsť na T&M typ kontraktu.

Target Cost

Target Cost kontrakt je výsledkom spoločnej zodpovednosti oboch stán: zákazníka aj dodávateľa. Kontrakt je často dokonca komunikovaný všetkým zamestnancom a tí majú záujem kolaborovať, efektíve riešiť problémy a tak dosahovať spoločné ciele.

Tento typ kontraktu používa napr. Toyota s cieľom dosiahnuť dlhodobý vzťah s dodávateľmi založený na dôvere a vzájomnej podpore.  Samotný kontrakt prebieha v dvoch fázach:

 1. Inciálna fáza – zákazník a dodávateľ spoločne identifikujú, analyzujú a odhadujú všetky požiadavky projektu a náklady možných zmien počas trvania projektu. Z tohto sa vypočítaju plánované náklady. Následne sa určí cieľový profit (napr. 15% z pánovaných nákladov). Všetky tieto detaily sú zdieľané zákazníkovi.
 2. Vykonanie projektu – počas ktorej sú kalkulované skutočné náklady na vykonanie napr. čas programovania, čas strávený na meetingoch, HW. Tieto informácie sú zdieľané zákazníkovi, najlepšie online.

Teraz príde najzaujímý aspekt tohto typu kontraktu. V prípade rozdielu medzi plánovanými a skutočnými nákladmi je vyrovnanie vypočítane tak, že sa zdieľajú náklady alebo profit medzi zákazníkom a dodávateľom. Napr:

Vyrovnanie rozdielu = (Skutočné náklady – Plánované náklady) * Konštanta zdieľania

Platba dodávateľovi = Skutočné náklady + Cieľový profit + Vyrovnanie rozdielu

Ako je vidieť vyrovnanie rozdielu môže byť kladné alebo záporné. Ak skutpočné náklady sú vyšsie ako plánované, zákazník aj dodávateľ spoločne zdieľaju tieto náklady. Ak skutočné náklady sú nižśie, obaja zdieľajú aj tento profit. Výsledkom tohto celého potom je to, že obe strany kontraktu sa snažia redukovať náklady.

Profit Sharing

Profit Sharing typ kontraktu je založený na spoločnom joint venture zákazníka a dodávateľa. Zákazník poskytuje peniaze na rozvoj dodávateľovi a obidne strany prosperujú a zdieľajú príjmy v prípade zisku. Tento model je zložitejší na realizáciu a má určité nevýhody z toho vyplývajúce.

Progressive

Progressive kontrakt predstavuje framework pre spoluprácu medzi dodávateľom a zákazníkom. Popisuje vzťah medzi oboma stranami, ale nie priamo obsah dodávky alebo cenu. Samotný kontrakt sa tvorí pre každú iteráciu a typicky sa vyvýja cez Fixed Price kontrakt, T&M kontrakt až k Target Cost kontraktu. Výhodou je značná flexibilita. Nevýhodou to, že pre každú iteráciu musíme vytvoriť nový kontrakt.

 

Na záver len zhrniem vzťah rizika medzi dodávateľom a zákazníkom pri rôznych typoch kontraktov:

 • Fixed Price kontrakt – riziko je na strane dodávateľa,
 • T&M kontrakt – riziko je na strane na zákazníka,
 • Target Cost a Profit Share kontrakt – riziko sa zdieľa medzi obe strany.

RizikaKontraktu

Ján Majoroš