ScrumMaster, alebo prečo to nie je také jednoduché

Na Agileee 2009 som mal tú možnosť sa účastniť diskusie niekoľkých prednášajúcich tejto konferencie. Okrem iných tém sa v jednom momente diskusia viedla o tom, kto to má byť ScrumMaster. Zatiaľ čo niektorí tvrdili, že je to človek, ktorý musí byť zručný pri práci s ľudmi a organizovaní, iní tvrdili, že to môže robiť aj ich 5-ročný syn. Že je to pozícia, ktorá nevyžaduje žiadne špeciálne zručnosti, pretože človek vykonáva len jednoduché veci ako kreslenie grafu alebo varenie kávy pre tím. Verím, že rozlúsknuť tento problém nie je jednoduché, ale aj tak sa pokúsim prispieť k objasneniu.

Máme tu teda dva typy ScrumMastera. Jedného ako silného vodcu, ktorý zvláda prácu s ľuďmi, rozumie agilným metódam a má silné zručnosti v oblasti organizovania práce. Na druhej strane je to niekto, kto vykonáva rutinné práce potrebné na to, aby tím mohol nerušene pracovať. Tieto dva typy predstavujú opačné strany spektra, pričom typy ScrumMasterov v jednotlivých tímoch sa môžu pohybovať v ňom.

Je nutné povedať, že na tím sú kladené požiadavky. Tieto požiadavky môžu byť vnútorné, čo napríklad môže znamenať, že tím musí byť schopný uskutočniť poradu, vyriešiť konflikty alebo navrhnúť riešenie nejakého problému, a tiež vonkajšie, ako napríklad, že musí odovzdávať prehľady o svojej práci alebo musí byť schopný zodpovedať otázky ohľadom plánovania.

Predstavme si teraz na chvíľu absolútne ideálne samoorganizovaný tím. Je to skupina ľudí, ktorá (ako skupina) dokáže tieto požiadavky splniť. Ak treba aby sa uskutočnila porada, tak sa niekto postaví, poradu zvolá a odmoderuje ju. Ak treba vyriešiť problém, tak sa zíde niekoľko ľudí, dajú hlavy dokopy a nájdu najlepšie riešenie. Niekto kreslí graf a niekto pomáha s riešením konfliktov. Takto by mohol vyzerať ideálny svet.

V reálnom svete ale tím nie je schopný splniť všetky tieto požiadavky. Nedokáže napríklad sám zvolať poradu. Dôvody môžu byť rôzne ale faktom je, že v schopnostiach tímu plniť požiadavky môžu byť rôzne medzery. A práve tieto medzery musí zaplniť ScrumMaster. Som presvedčený, že práve preto táto pozícia vznikla. Aby bola schopná zastúpiť tím v akciách, ktorých sám nie je schopný. Je dôležité povedať, že dobrý ScrumMaster by mal vykonávať len veci, ktoré tím nezvláda spraviť sám, čo je jeden z rozdielov medzi vedúcim tímu a ScrumMastrom. K tomu sa ale dostaneme neskôr.

schopnosti.vs.poziadavky

Ak sa teda vrátim k dileme, ktorú som popísal na začiatku, tak jednoznačná odpoveď je, že ScrumMaster by mal mať také schopnosti, ako vyžaduje situácia tímu, teda rozdiel medzi tým, čo sa od tímu požaduje a čo je schopný plniť. Ak je to tím ľudí, ktorý agilné metódy nikdy nepoužívali, tak ScrumMaster musí byť veľmi skúsený a zručný. Naopak v tíme, ktorý už agilne funguje dlhšiu dobu a kde je vysoká samoorganizovanosť, ScrumMaster môže mať len veľmi málo úloh a zodpovedností. Preto neexistuje finálny zoznam povinností ScrumMastera. Tento zoznam by musel byť zostavený pre každý tím zvlášť.

Okrem tohto dôležitého faktu, je tu ešte jedna vec, a to, že ScrumMaster nie je iné meno pre vedúceho tímu. Medzi týmito dvoma rolami je veľký rozdiel. V prvom rade je to pozícia voči tímu. Vedúci tímu je v hierarchii nad tímom. Je to niekto, na koho je možné eskalovať problémy a kto je naopak schopný delegovať prácu. Zároveň väčšinou preberá zodpovednosť za výsledok tímu.

veduci.timu

Úlohou ScrumMastera je ale tímu pomáhať. Preto je jeho pozícia vedľa tímu alebo dokonca pod ním. V žiadnom prípade by nemal preberať zodpovednosť a rozdeľovať prácu by mal len v prípade, ak si ju tím nie je schopný rozdeliť sám (čo na určitom stupni samoorganizovanosti musí byť schopný). Ale čo je najdôležitejšie, zatiaľ čo vedúci tímu má vymedzené povinnosti a práva a tie sa prirodzene nemenia, ScrumMaster by sa mal prispôsobovať tímu (to znamená, nevykonávať činnosti, ktoré je tím schopný vykonať sám) a mal by tím viesť k tomu, aby bol schopný čo najviac plniť požiadavky, ktoré sú na neho kladené.

scrummaster

Práva a povinnosti ScrumMastera sa môžu teda časom meniť a pri správnom smerovaní by sa mali zmenšovať a oslabovať. Táto zmena filozofie roly môže byť najväčšia výzva pri prechode na agilné metódy zo starého systému riadenia, pretože ľudia sa len neradi vzdávajú moci kontrolovať a ovládať.

Na záver už len jedna rada ako preniesť na tím viac kompetencií ScrumMastera: nechať jeho pozíciu rotovať. Za určitého dozoru a prispenia zvonku je možné, aby ScrumMastrom bol každý sprint niekto iný. Toto je veľmi dobrý spôsob, ako dať ľudom pocítiť, že prácu, ktorú doteraz vykonával niekto konkrétny dokáže vykonávať každý. Že na nakreslenie grafu alebo zvolanie porady nie sú potrebné nijaké zvláštne danosti. Časom sa môže stať, že pozícia ScrumMastra natoľko oslabí, že už bude skoro jedno, kto to je. A to bude príznak, že tím ide správnym smerom.